09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

هرم بازآفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه های توسعه درون زاری شهری

1388/10/1 292 نشریه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر
مولفان : محمد آیینی، زهرا السادات اردستانی
شماره پنجم  نشریه علمی پژوهشی هویت شهر زمستان 1388

چکیده

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در چارچوب سیاست توسعه درونی، بر به کارگیری توان بالقوه و بالفعل موجود در بافت های شهری با استفاده از مشارکت مردم تاکید دارد . اما پیچیده بودن مسایل نوسازی شهری، باعث بی رغبتی بخش غیر دولتی برای بهره برداری از این ظرفیت ها شده است . برای مدیریت مشارکت مردم و حضور فعال آنان لازم است در سه محور ارتقای انگیزه موثر، ایجاد فضای اعتماد آفرین و وضع الزام قانونی مورد حمایت و توانمند سازی قرار گیرند . بر این اساس می توان جریان پیشبرد نوسازی شهری و مشارکت مردم را با هرم بازآفرینی و مشارکت مردم به عنوان یک مدل در ارزیابی برنامه مورد مدیریت قرار داد . تطبیق رویکرد قانون ساماندهی به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مورد توجه قرار می گیرد . مطالعه موردی، حاکی از امکان پذیری سایر برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، با این شاخص است و می تواند در سطح گسترده به کار گرفته شود .

دانلود مقاله.pdf