04/26/2019 - جمعه 6 ارديبهشت 1398

نقش برنامه ريزي شهري درمديريت بحران زلزله بابكارگيري gis بافت فرسوده شهري مطالعه موردي بافت قديم شهرساري

نقش برنامه ريزي شهري درمديريت بحران زلزله بابكارگيري gis بافت فرسوده شهري مطالعه موردي بافت قديم شهرساري


شناسنامه اثر:

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: راضیه کریم پور

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1390
معرفی:

بافت‌های قديمي شهری با مجموعه‌ای از معضلات و مسائل متعدد مواجه‌اند كه فرایند حیات شهری در این پهنه را بسیار مشكل ساخته است. در سال‌های اخیر با توجه به شرایط حیات بافت‌های قديمي شهری و معضلاتی كه در این پهنه‌ها وجود دارد، مداخله هدفمند در آن‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است به ارزیابی و شناخت چندوجهی بافت قديمي محدوده مورد مطالعه که بافت قديم شهر ساري می باشد، با تأکید بر نقش برنامه ريزي شهري درمديريت بحران زلزله بااستفاده از GIS پرداخته مي شود. در اين تحقيق با توجه به رويكرد وچارچوب نظري ابتدا مجموعه شاخص هاي مربوطه شناسايي وسپس با استفاده از داده ها واطلاعات، وضع موجود محدوده موردمطالعه بررسي وبا توجه به شاخص هاي بيان شده مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. دراين تحقيق نقشه درمحيط نرم افزاري سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS ترسيم و با استفاده ازروشهاي آماري به تجزيه وتحليل اطلاعات پرداخته خواهدشد. براساس نتایج حاصل از رويهم پوشاني لايه ها درمحيط نرم افزاري GIS در این محدوده هم فرسودگی کالبدی و هم فرسودگی کارکردی مشهود است. برای رفع فرسودگی کالبدی محدوده لازم است که بهسازی و نوسازی ابنیه موجود در محدوده در درجه اول و سپس دسترسی ها و بناهای عمومی و در نهایت در کل محدوده بهسازی و نوسازی صورت گیرد

 

ايجاد شده توسط : ahmadi_m در 1396/4/18 11:11:26
تعداد بازدید: 216

rating