09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

تدوین استراتژی های کلان بازآفرینی بافت تاریخی و فرسوده ی شهر بوشهر با رویکرد بازآفرینی یکپارچه شهری و بهره گیری از رویکرد شهر خلاق

1393/1/1 283 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: پژوهشکده سیاستگذاری علم، صنعت و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1393
معرفی:

این طرح بدنبال تدوین استراتژی های کلان بازآفرینی بافت تاریخی و فرسوده ی شهر بوشهر با رویکرد بازآفرینی یکپارچه شهری و بهره گیری از رویکرد شهر خلاق می باشد.