09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

مدیریت بافت های فرسوده شهری

1395/1/1 325 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب
گرد اورندگان:حسین کلانتری خلیل آباد, سیدرفیع موسوی, مهدی حقی
سال چاپ:1395
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی