12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

نظرسنجی عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران و دفاتر خدمات نوسازی از ساکنان مناطق 7 تا 19

1395/10/12 618 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: دانشگاه تهران

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): آبان ماه 1392

کلیدواژه‌ها:

نوسازی بافت فرسوده، نظر سنجی ، عملکرد

خلاصه پژوهش:

بافت های فرسوده شهری، محدوده های آسیب پذیر شهر از نظر سوانح و مخاطرات محیطی بخصوص زلزله از یک طرف و نارسایی های اجتماعی-اقتصادی، عملکردی و زیست محیطی از طرف دیگر است که نیازمند شناسایی دقیق، جامع و مداخله آگاهانه و برنامه ریزی شده به منظور ساماندهی ونوسازی آن می باشد.سازمان نوسازی شهر تهران و بازوی اجرایی آن یعنی دفاتر خدمات نوسازی تسهیل فرایند نوسازی بافتهای فرسوده را هدف اصلی خود طی سالهای اخیر قرار داده اند و برنامه های مختلفی را اجرا نموده اند. اما از نظر ساکنان این بافت ها این برنامه ها تا چه حد توانسته به نوسازی محل سکونت آنها بینجامد و تا چه حد چه اعتماد سازی در این راستا انجام شده است.

نتایج پژوهش:

- اشکارسازی سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان نوسازی در راستای نوسازی بافت فرسوده شهری در هریک از مناطق. 

-احصاء نیازها، دغدغه ها و انتظارات مردم در خصوص نوسازی بافت فرسوده شهری در هر یک از مناطق. 

-دستیابی به سایر اطلاعات دقیق در حوزه نوسازی بافت فرسوده شهری در هریک از مناطق به منظور اعمال مدیریت بهینه تر. 

-بررسی نقاط قوت و ضعف عملکردی و تدوین راهکارها در جهت ارتقا رضایت مندی ساکنین بافتهای فرسوده بهبود روش ها و اصلاح فرایند های لازم 

لینک دانلود