12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

گردآوري، تدوين، تفکيک و تحليل قوانين و مقررات حاکم برنوسازی بافتهای فرسوده ایران

1395/10/12 660 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

 

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): *

کلیدواژه‌ها:

قوانین و مقررات.نوسازی، بافتهای فرسوده

 

خلاصه پژوهش:

در سطح دنيا بهسازي، نوسازي و عمران شهري يکي از مسائل مهم و قابل بحث در حوزه مديريت خدمات شهري است که عمده شهرهاي بزرگ دنيا با آن دست به گريبان هستند. مديريت صحيح اين نوع بافت‌ها و بهسازي و نوسازي آنها بر مبناي اصول معماري و شهرسازي، مي‌تواند مانع گسترش بي‌رويه شهرها و افزايش حاشيه نشيني و معضلات آن شود. عليرغم توجهي که در حوزه اجرايي و سياستگذاري به بافت‌هاي فرسوده اعمال شده است، متأسفانه در حوزه قانونگذاري اين حوزه بسيار فقير است. موضوع بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده در قوانين بودجه 1376 و 1384 تا 1387 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته و مقررات حمايتي خاصي در اين خصوص وضع شده است؛ صرفنظر از اينکه ناهماهنگي‌هايي بين اين مقررات به چشم مي‌خورد، بايد توجه داشته باشيم که وضع مقررات حمايتي به تنهايي براي حل اين مشکل کفايت نمي‌کند. با توجه به اين مطالب و با عنايت به اينکه 10 درصد از سطح شهرهاي كشور دچار معضل فرسودگي و ناپايداري هستند، مشخص مي‌گردد كه تدوين قانوني جامع در زمينه بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري که در بردارنده مدل و برنامه مشخصي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري باشد، يكي از ضرورت‌ها و اولويت‌هاي قانونگذاري در كشور ماست.

نتایج پژوهش:

- گردآوري قوانين و مقررات مربوط به بافت‌هاي فرسوده، تملك، طرح‌هاي بهسازي و نوسازي

 - تنقيح قوانين و ساير مصوبات و تعيين قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ

 -ارزيابي قوانين و مقررات موجود در زمينه بافت‌هاي فرسوده 

- استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه

-استفاده كليه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات و اشخاص درگير با امر بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده از قبيل وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان‌هاي تابعه، شهرداري و سازمان‌هاي تابعه، مجلس شوراي اسلامي، پيمانكاران، ساكنين بافت‌هاي فرسوده، سرمايه‌گذاران و ... 

- آشنايي با قوانين و مقررات ساير کشورها در زمينه نوسازي بافت‌هاي فرسوده 

-مشخص نمودن خلأها و كاستي‌هاي موجود در قوانين مربوط به بافت‌هاي فرسوده 

- استفاده جهت تدوين طرح‌ها و لوايح پيشنهادي

 - استفاده جهت تدوين آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقررات مربوط به بافت‌هاي فرسوده