12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

تهیه و تدوین موضوعات و طرح درس به منظور آموزش کارشناسان شهرساز و ارتقای دانش

1395/10/12 493 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: دانشگاه تهران

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): دیماه 1394

کلیدواژه‌ها:

طرح درس، بافت فرسوده، شهرساز

خلاصه پژوهش:

چالش بین عرصة نظر و عرصة عمل یا دانشگاه و حرفه، از جمله مباحث مهم و مطرح در ادبیات علمی رشته های مختلف محسوب میشود. در شهرسازی و مطالعات شهری نیز این موضوع از محوریترین مباحث در ادبیات جهانی به شمار می آید و حتی از برخی جهات اهمیت این مسئله در شهرسازی نسبت به سایر علوم دو چندان میشود. زیرا مطالعات شهری و نتایج حاصل از فعالیتهای نظریه پردازانه و حرفه ای شهرسازی، زندگانی تعداد کثیری از مردم را تحت تأثیر خود قرار میدهد. این تأثیرگذاری به حدی است که حتی بسیاری از اندیشمندان رشتة شهرسازی فعال در این حوزة مطالعاتی، معتقدند اعمال دخالت دانشگاهها در امور شهری، تاریخی طولانی دارد و بعضاً تحولات تجربه شده توسط شهرها و دانشگاهها در طول قرن بیستم میلادی، به طور موازی و حتی در بعضی موارد در وابستگی شدید با یکدیگر حادث شده اند بدین ترتیب میتوان مشاهده نمود که قریب به دو دهه از شروع پژوهشهایی دربارة ارتباط عرصة نظر و عرصة عمل و یا ارتباط بین دانشگاه و حرفه در ادبیات مطرح شهرسازی جهان میگذرد و همچنان این گونه پژوهشها در سطح گسترده ای در حال انجام هستند. وجود تحقیقات گسترده و مطرح در سطح ادبیات جهانی ِشهرسازی دربارة این موضوع، میتواند ضرورت توجه به این بحث را در عرصة مطالعات شهرسازی کشور نشان دهد. با این وجود، متأسفانه تاکنون تحقیق و پژوهش منسجمی دربارة کارآمدی دانش آکادمیک فارغ-التحصیلان در عرصة عمل و حرفه انجام نشده و جای خالی این گونه پژوهشها، جهت کارآمدتر شدن آموزش دانشگاهی شهرسازی کشور به شدت احساس میشود

نتایج پژوهش:

- شناسایی مزایا و معایب طرح درس کنونی تربیت کارشناسان شهرساز مطابق با عرصه عمل 

- تدوین طرح درس مورد نیاز کارشناسان شهر ساز مطابق با عرصه عمل