12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب نوسازی شهر لندن: حکمرانی، پایداری و اجتماعی‌محوری در یک شهر جهانی

1390/1/1 538 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب
نویسنده :روب و همکاران

مترجم: مجتبی رفیعیان

سال چاپ: 1389

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران 

محور اصلی بحث در این کتاب، تجدید حیات شهر لندن و تجربه‌های ناشی از آن است. موضوع اصلي اين كتاب، ارتقای دانش خوانندگان از شهر لندن به مثابه یک تجربة تعمیم‌پذیر از طریق درك فرايندهاي تجدید حیات و احيای بافت‌هاي شهري آن است. سرفصل‌هاي اين كتاب، در پی بیان و بسط دست‌کم سه شناخت مرتبط با مفهوم تجدید حیات و احيای شهري در لندن به شيوه‌هاي گوناگون است: 1ـ رويكردهاي طرح‌شده در خصوص سياست‌های تجدید حیات شهر لندن باید در ارتباط با این نکته بررسی و تحلیل شود که بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی شهر لندن به علت موقعیت این شهر که پايتخت بریتانیاست، با برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان دولت ملي و جایگاه این شهر در سطح ملي  پیوند و گره خورده است. 2ـ تجدید حیات شهر لندن بايد در گسترة روابط بين‌المللي و فرايندهاي فراملي مرتبط با جايگاه پايتخت به مثابه شهري جهاني و بازيگري برجسته در صحنة اقتصاد جهاني درك و تحلیل شود. 3ـ در حالي كه فرایند تجدید حیات شهري در لندن، در مجموع در تسهيل فرایند نوسازي فرهنگي و اقتصادي شهر موفق به نظر مي‌رسد، از لحاظ ایجاد انسجام و پايداري اجتماعي در شهر، موفقيت نسبتاً كمتري داشته و نیز در گسترش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي شهر بسیار اثرگذار بوده است.