12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب طرد اجتماعی، پهنه های مسئله دار اروپا مدیریت نوسازی شهری

1389/1/1 493 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده: اس.پی.منگن

مترجم: محمدهادی خلیل‌نژادی

سال انتشار: 1389

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران 

موضوع اساسی این کتاب، بازآفرینی هسته‌های اولیة شهرهای اروپایی‌ست. در بخش یکم، تصویری از هسته‌های اولیة شهرهای اروپایی ترسیم شده، و پس از آن، راه‌بردهای بازآفرینی شهرها، و در نهایت، روندهای نوسازی شکل گرفته و مدیریت نوسازی شهری تبیین شده است. در این راستا، پنج بندر در پنج کشور اروپایی انتخاب شده‌اند. بنادر پنج‌گانه، به علت چالش‌های تحول‌زا و میراث اقتصادی مشترک انتخاب شده‌اند. تحلیل‌های مرتبط با سیاست‌گزاری، عمدتاً بر فرایند و مؤلفه‌های خروجی متمرکز شده‌، و در چارچوب ترتیبات، ایدئولوژی‌ها و سنت‌های متفاوت نهادی ملی با مداخلة دولتی قرار گرفته‌اند. قلمرو نوظهور سیاست‌های نوسازی در سطح اتحادیة اروپایی نیز مؤلفة مهمی در این رابطه است.