12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب مرزبندی نوین شهری

1390/1/1 462 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده: نیل اسمیت

مترجم: حسام زند حسامی

سال چاپ: 1390

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

 

این کتاب، شامل مقالاتی‌ست که بسیاری از تجربیات مربوط به به‌سازی از راه اسکان جمعیت مرفه (Gentrification) را در بر می‌گیرد. بیشتر نمونه‌پژوهی‌های این کتاب، در بارة ایالات متحده است. فصول نهایی این کتاب، در باب مخالفت سیاسی و فرهنگی با به‌سازی مذکور و مبتنی بر پژوهش و تجربة نویسنده در نیویورک است.