12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتابهای نوسازی و توسعه محلی؛ کتاب کارگاه آموزشی مشارکتی

1394/1/1 696 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده: پدرام موسوی شندی

سال چاپ: 1394

ناشر: موسسه نشر شهر

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

 

با عنایت به استقرار دفاتر خدمات نوسازی در بافت های فرسوده و ضرورت و اهمیت مباحث توسعه محلی در نوسازی این بافت ها، مجموعه کتاب های با عنوان “نوسازی و توسعه محلی” با هدف بهره برداری از عوامل موثر در فرآیند توسعه محلات مذکور،توسط سازمان نوسازی تدوین شده است.

دانلود