12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتابهای فرهنگ نوسازی؛ کتاب نوسازی

1393/1/1 316 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:سارا هاشمی بیک

سال چاپ: 1393

مجری طرح: موسسه روایت اندیشه و فرهنگ

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

 

 

تألیف و انتشار کتاب های با عنوان کلی فرهنگ نوسازی با موضوعات "چگونه بسازیم؟"، "آپارتمان نشینی"، "نوسازی خانه های ورثه ای"، "محله خوب"، "خانه خوب" و "تجمیع و نوسازی" با هدف ارتقاء آگاهی عمومی ساکنان در خصوص مباحث مهم نوسازی صورت گرفته است.

 دانلود