12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتابهای فرهنگ نوسازی؛ کتاب چگونه بسازیم

1393/1/1 295 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:شهریار قرایی

سال چاپ: 1393

مجری طرح: موسسه روایت اندیشه و فرهنگ

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران


تألیف و انتشار کتاب های با عنوان کلی فرهنگ نوسازی با موضوعات "چگونه بسازیم؟"، "آپارتمان نشینی"، "نوسازی خانه های ورثه ای"، "محله خوب"، "خانه خوب" و "تجمیع و نوسازی" با هدف ارتقاء آگاهی عمومی ساکنان در خصوص مباحث مهم نوسازی صورت گرفته است.

دانلود