12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب به سوی یک رنسانس شهری

1393/1/1 294 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:لرد راجرز

مترجم: دکتر محمد سعید ایزدی

سال چاپ: 1393

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران


این کتاب، در قالب یک گزارش، به نتایج اجراي سياست‌هاي رنسانس شهری اشاره می‌کند كه كارگروهی شهري به رهبري لرد راجرز آن‌ها را در قالب یک بیانیه منتشر کرد. این بیانیه، حاوی جمع‌بندی از بررسی و ارزیابی پیشین این گروه در سال 1998 است. اين کتاب، معرف رویکردی نوین، یکپارچه و جامع از سیاست‌های توسعه و نوسازی شهری‌ است. این کتاب، در پنج فصل تنظیم شده، و در هر بخش، روند کار، چالش‌ها، دیدگاه و پیشنهاد گروه در قالب راه‌کارهایی ارایه شده است