12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب کدام نوزایی شهری

1392/1/1 263 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:لیبی پورتر و کیت شاو

مترجم: دکتر منوچهر طبیبیان

سال چاپ: 1392

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

این کتاب، منبع غنی و ارزشمندی برای تجارب مختلف نوسازی شهری بوده و روش­های متنوع مورد استفاده در این حوزه را در چند شهر جهان را با رویکردی انتقادی و با توجه به نوع دولت و مدیریت حاکم بيان كرده، و با توجه به اوضاع ویژگی­های هر جامعه، تبعات ناشی از تصمیمات را بررسی و تحلیل كرده است. هدف اصلی کتاب، بررسي استراتژي­هاي بازسازي شهري مرسوم در نقاطي از جهان اعم از اروپا، شمال و جنوب امريكا، خاور ميانه، آسيا، آفريقا و استراليا بوده و در پي یافتن پاسخی برای پرسش­های مهم در عرصه نوسازی شهری است.