12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب مدیریت بازآفرینی شهری، چشم انداز جهانی

1393/1/1 324 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب:

نویسنده: جان دایموند، جوسی لیدل و ....

مترجم: دکتر مجتبی رفیعیان 
سال چاپ: 1393
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

این کتاب، موضوعاتی از جمله: نوسازی و جهانی شدن، رویکردهای سیاست‌گذاری و تدوین سیاست، تدوین چارچوب‌های اجرایی و مدیریت مشارکت محلی ساکنان، مدیریت نوسازی، و بررسی و شناسایی برخی تجارب پروژه‌های نوسازی شهري را بررسي كرده است. موضوع کلیدی اما فرعی این کتاب، به اهمیت تفاوت یا تنوع حاکم بر تجارب و نحوة عمل آن‌ها مربوط مي‌شود. در واقع در این کتاب بررسی شده که به رغم نبود یک «مدل» تعریف‌شده که ممکن است  به وضع خاص یک محله یا شهر کپی‌برداری‌شده بی‌توجه باشد، می‌توان گفتمان مشترکی را بر مبنای مدیریت نوسازی شکل داد. موارد ارايه‌شده در این کتاب، نشان‌دهندة ساختارهای جهانی شدن، و در بعضی موارد، تجارب بسیار محلی نوسازی هستند.