09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

کتاب مقالات نوسازی شهری ؛ جلد دوم

1394/1/1 489 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گردآوری و تدوین: اداره پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهر تهران 

سال چاپ: 1394

ناشر: موسسه نشر شهر

در این کتاب، تجارب برگزيده دفاتر خدمات نوسازي در سال هاي 1392-1391، در حوزه نوسازي بافت فرسوده محلات شهر تهران، مستند شده است. ماهيت كاربردي اين كتاب و توجه به جزيي ترين اقدامات اجرايي دفاتر در تجارب برگزيده و متنوع، آن را به منبع ارزشمندي براي اقدامات تسهيل گري در نوسازي و توسعه محلات شهري تبديل كرده است.