09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

کتاب مستند نگاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران

1394/1/1 658 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

مجلد حاضر، با هدف مستندنگاري مجموعه تجارب سازمان نوسازي شهر تهران، درحوزه نوسازي شهري و بر مبناي اسناد و اطلاعات موجود و در دسترس، تدوين شده است و بازه زماني سال 1347 تا پايان نيمه اول سال 1393 را در بر مي گيرد.  در اين كتاب كه،  موارد مهمي چون؛ پروژه نواب، طرح ويژه نوسازي ناحيه امام علي)ع(، طرح هاي منظر شهري محلات داراي بافت فرسوده، پروژه هاي نوسازان، راه اندازي و مديريت دفاتر تسهيلگري و دفاترخدمات نوسازي محله، راه اندازي ستادهاي احيا، بهسازي و نوسازي مناطق، تشكيل كميته هماهنگي و برنامه ريزي نوسازي شهر تهران و همچنين مجموعه فعاليتهاي سازمان در بخش پژوهش و توسعه ،مورد بررسي قرارگرفته و توجه به تجارب ساير كشورها نيز براي درك بهتر ابعاد مختلف موضوع، دور از ذهن نمانده است. در تدوين اين گزارش، علاوه بر منابع مكتوب، مصاحبه با مديران سابق و فعلي سازمان، در خصوص رويكردها و اقدامات مختلف نيز مدنظر بوده و حاصل اين گفت و گوها، به شكل مدون در بخش مربوطه ارائه شده است.

کتاب مستند نگاری.pdf