12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی

1393/1/1 287 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:دنیس رادول

مترجم: دکتر پیروز حناچی، یلدا شاه تیموری

سال چاپ: 1393

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

حفاظت شهری مفهومی است که دست کم از دهه 1960همراه ما بوده است. توسعه پایدار نیز مفهومی است که از دهه 1980آغاز و امروزه به یکی از برنامه های اصلی ما تبدیل شده است. اگر چه ریشه های این دو مفهوم متفاوت هستند، اما حفاظت و پایداری هر دو دارای زمینه های مشترکی می باشند. این کتاب چگونگی ارتباط این مسایل را با هم در بستر شهر های تاریخی بیان می کند