12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب الگوهایی برای نوسازی

1393/1/1 353 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:دکتر بهمن ادیب زاده

سال چاپ: 1393

ناشر: موسسه نشر شهر

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران


این کتاب پیش درآمدی بر تسهیلگری در بافت های فرسوده شهری بوده و با هدف تسهیل نوسازی در بافت های فرسوده شهرهای ایران نگاشته شده است. منظور از الگو در این کتاب نمونه و سرمشقی است که با آن بتوان به تحقق نوسازی در همه ابعاد پرداخت و با استفاده از آن ها موضوع نوسازی را بهتر درک کرد، الگوهای مورد توجه در این کتاب حاصل پژوهش و تجربیاتی است که در بعد کالبدی و اجتماعی بافت های فرسوده محلات شهر تهران گردآوری شده است. این کتاب به الگوهایی می پردازد که در آن استراتژی های ورود به محله، استقرار در محله و چگونگی داشتن منشور و نقشه راه و ... طبق تجربیات مثبت بیان شده است و در ادامه به توانمندسازی اجتماعی، با توجه به الگوهایی همچون آموزش شهروندی، کارآفرینی، ایجاد منزلت و ارزش های انسانی و کالبدی و ... توجه شده است