09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

سلسله نشست های تجارب جهانی نوسازی شهری ؛«تجارب جهانی نوسازی شهری در ترکیه و کشورهای شمال آفریقا»

1393/12/6 581 نشست ها-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

سازمان نوسازی شهر تهران در راستای بهره‌گیری از دانش روز دنیا در حوزه نوسازی و استفاده از دانش صاحب‌نظران و اساتید، در بهمن و اسفندماه سال جاري اقدام به برگزاری سلسله‌نشست‌هایی با عنوان «تجارب جهانی نوسازی» نمود. که در این نشست‌ها به بررسی تجارب نوسازی شهرهایی هم چون: پاریس، لندن، استانبول و شهرهایی از کشورهای شمال آفریقا پرداخته شد.گزارش پیش رو حاصل موضوعات مطرح شده در سومین نشست با موضوع «تجارب جهانی نوسازی شهری در ترکیه و کشورهای شمال آفریقا» است.

جهت دریافت گزارش فایل زیر را دانلود کنید .


لینک دانلود