09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

میزگرد "راهکارهای تأمین فضای سبز در بافت های فرسوده"

1394/5/12 590 نشست ها-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

 اهميت تأمين سرانه خدمات شهري، به ويژه فضاي سبز در بافت هاي فرسوده، و نقش مجموعه شهرداري و سازمان نوسازي در اين خصوص و همچنين موانع و تنگناهاي ناشي از شرايط بافت، تبيين الزامات و ساز و كارهاي تحقق اين امر را ضروري مي نمايد. از طرفي نقش فضاي سبز در ارتقاء كيفيت زيست و سطح رضايتمندي ساكنان، تأمين آن را در محلات داراي بافت فرسوده شهر به اقدامي راهبردي در ارتقاء حس تعلق و حضور و مشاركت ساكنان در نوسازي پايدار تبديل مي كند. بر همين اساس و با هدف شناسايي مسائل و موانع پيش روي تأمين فضاي سبز در بافت هاي فرسوده و شناسايي راهكارهاي اجرايي، ميزگرد تخصصي با موضوع "راهكارهاي تأمين فضاي سبز در بافت فرسوده شهر تهران"با حضور مديران محترم شهرداري تهران، صاحب نظران، متخصصان و حرفه مندان اين حوزه برگزار گردید.

جهت دریافت گزارش این میزگرد  فایل زیر را دانلود کنید .


لینک دانلود