11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

ضرورت آموزش مدیریت بحران

1398/7/24 182 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

ضرورت افزایش تاب آوری و تأمین ایمنی محله و شهروندان در مواقع بحران و ضرورت و اهمیت آمادگی قبل از بحران مورد تاکید می باشد.

 با همکاری دفتر توسعه محله ای مجیدیه و واحد مدیریت بحران منطقه 8 شهرداری کارگاه آموزشی ذیل برنامه عملیاتی افزایش تاب آوری و تأمین ایمنی محله و شهروندان در مواقع بحران و ضرورت و اهمیت آمادگی قبل از بحران با هدف آشنایی با وظایف قبل و بعد از بروز بحران، ضرورت همکاری با سازمان های امداد رسان، آشنایی با چرخه مدیریت بحران، ضرورت همکاری با سازمان های امداد رسان در محله مجیدیه، کرمان به میزبانی مدیریت کلیسای تاریخی گریگور مقدس برای هموطنان ارامنه صورت گرفت.