12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

تعیین تکلیف زمین های سازمان در محله های اتابک و مینابی

1398/4/31 745 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

 استفاده از اراضی تملک شده و بایر سازمان نوسازی در محله های اتابک و مینابی برای تعریف پروژه های مسکونی (امید و مشارکتی) در دستور کار قرار گرفت.

به منظور تسریع در تعیین تکلیف اراضی تملک شده و بایر سازمان در محله های اتابک و مینابی واقع در منطقه 15، جلسه ویژه ای بر اساس پیشنهادات دفاتر توسعه محله ای با حضور معاون توسعه محله ای سازمان نوسازی شهر تهران برگزارشد و راهکارهای مختلف به منظور حل معضلات پیش آمده در جهت تأمین منافع ساکنین این محله ها مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.