12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

تیپ بندی الگو های وضع موجود پوشش سقف بازار

1398/4/26 760 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image
طرح شناسایی و آسیب شناسی پوشش های  سقف بازار بزرگ تهران در دستور کار دفتر توسعه محلی بازار قرار گرفت.

پوشش قدیمی بازار نتیجه تداوم معماری اصیل بازار در تجربه ای سازنده در طی قرون است و به لحاظ غنای فضائی برای عموم مردم و حتی ورای مرزهای ایران شناخته شده و معرف اصالت بازار بوده است. امروزه با گذر زمان به دلیل مداخلات کالبدی در بافت کهن بازار تهران، این محدوده  با مشکلات متعددی مواجه شده و به دنبال آن عناصر و فضاهای ارتباطی بازار نیز از جمله راسته‌ها، دستخوش تغییر و تخریب‌هایی گردیده که ارزش و جایگاه پوشش بازار را مخدوش کرده است. به بیان دیگر در روند نوسازی ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزى‌های متعدد و پراکنده‌ای که در دوره‌های مختلف انجام یافته، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ بازار تهران از ﻣﯿﺎن رﻓته و به سبب این مداخلات کالبدی، عناصر و فضاهای ارتباطی از جمله راسته‌های بازار دچار فرسودگی شده است که سقف راسته‌های بازار از این قاعده مستثنی نیست.

بخش‌ﻫﺎى ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺎق و ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﻘﻒ ﺷﺪه و روﺷﻨﺎﯾﻰ آﻧﻬﺎ از روزﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﮔﻨﺒﺪﻫﺎى آﺟﺮى آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﺷد. اﻣﺎ با گذر زمان و مداخلات انجام شده آشفتگی در پوشش سقف بازار تهران کاملا مشهود است، لذا با توجه به اهمیت موضوع، با استقرار دفتر توسعه محلی بازار و درخواست شهرداری منطقه 12، سازمان نوسازی شهر تهران طرح شناسایی و آسیب شناسی پوشش های بازار بزرگ تهران را در دستور کار دفتر توسعه محلی قرار داد.

بر اساس این گزارش، طرح مذکور در سه گام تعریف شد: گام اول شامل مطالعه سابقه تاریخی پوشش های سقف بازار است، گام دوم شناسایی و آسیب شناسی سقف های وضع موجود بازار است و گام سوم ارائه الگو برای راسته های اصلی است. 

در این راستا جلسه ای در سازمان نوسازی شهر تهران با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران، شهرداری منطقه 12، اداره بافت تاریخی شهرداری تهران، سازمان مدیریت بحران، سازمان آتش نشانی و متخصصین حرفه (آقای دکتر اکبر تقی زاده اصل و مهندس بهرام فریور صدری) برگزار شد.