11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

بررسی کارشناسی سند توسعه محله شیوا در منطقه 14

1398/4/18 1110 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

سند توسعه محله شیوا در منطقه 14 مورد بررسی قرار گرفت.

در راستای  بررسی و پیشبرد سند توسعه محلات بافت فرسوده، جلسه بررسی سند توسعه محله شیوا واقع در منطقه 14 با حضور کارشناسان معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورا های شهرداری تهران و معاون نوسازی و توسعه محلی سازمان نوسازی در محل این سازمان برگزار شد.