10/20/2019 - يكشنبه 28 مهر 1398

اولین دوره آموزشي رویکرد جامعه شناسی به توانمند سازی اجتماعات محلی برگزار شد

1397/9/13 208 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image
 دوره آموزشی رویکرد جامعه شناسی به توانمند سازی اجتماعات محلی برای کارکنان سازمان برگزارشد.

با عنایت به لزوم و ضرورت گذراندن دوره آموزشی رویکرد جامعه شناسی به توانمند سازی اجتماعات محلی برای کارکنان ، اداره منابع انسانی و پشتیبانی با هدف آشنایی مبانی نظری توانمند سازی ، نهاد سازی محلی، توانمند سازی گروههای خاص ، وضعیت کیفیت زندگی در اجتماعات محلی و رویکرد اجتماع محور به کیفیت زندگی اجتماعات محلی نسبت به برگزاری این دوره با حضور سید صادق اوالی، اقدام کرد.