10/20/2019 - يكشنبه 28 مهر 1398

برگزاری اولین دوره آموزشی آشنایی با تخلفات اداری

1397/7/1 271 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image

دوره آموزشی آشنایی با تخلفات اداری جهت کارکنان سازمان نوسازی  برگزار شد.

با عنايت به لزوم و ضرورت گذراندن دوره آموزشي آشنايي با تخلفات اداري براي كليه كاركنان، اداره منابع انساني و پشتيباني سازمان نوسازی با هدف آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به پرونده های تخلفاتی کارکنان و سیر قضایی آنها  نسبت به برگزاری اين دوره  با حضور جناب آقاي محمد صادقي ، مدير كل  محترم منابع انساني شهرداري تهران اقدام نمود.