04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت

1396/12/21 368 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت  جهت شرکت در مناقصه پروژه در محدوه منطقه 19 

سازمان نوسازی شهر تهران وابسته به شهرداری تهران در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات پروژه با مشخصات ذیل از طریق فراخوان عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

1-   موضوع مناقصه : عملیات راه اندازی ،اصلاح و تکمیل تاسیسات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی  و اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مربوط به بلوک های A1,A2,A3 ,B,C,D1,D2,D3,D4 مجتمع گلسار واقع در محدوده ی منطقه 19 شهر تهران.

2-   مدت اجرای : کار 6 ماه.

3-   شرایط حاکم بر مناقصه : دارای صلاحیت ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران .

4-   آدرس محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : تهران - خیابان کریم خان زند نبش به آفرین سازمان نوسازی شهر تهران واحد اداره حقوقی و امور قرارداد ها. تلفن 4-88921890 داخلی 203.

پیمانکاران واجد شرایط حداکثر 7 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی ، مهلت دارند جهت دریافت و مطالعه کامل اسناد مناقصه و تکمیل فرم های مربوط ضمن معرفی نماینده و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 500،000 ريال به حساب جاری 1005612212 به نام سازمان نوسازی شهر تهران ، حداکثر ظرف مدت 10 روز از آخرین مهلت تعیین شده تا پایان وقت اداری به نشانی فوق مراجعه و ضمن تسلیم مدرک ، رسید دریافت نمائید.