04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

شورای کارشناسان اجتماعی دفاتر خدمات نوسازی مناطق7 و 8 برگزار شد

1396/12/12 154 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image

جلسه شورای کارشناسان اجتماعی دفاتر مناطق 7 و 8 با حضور مدیر اداره اجتماعی و نوسازی مردمی و راهبر اجتماعی برگزار شد.

جلسه شورای کارشناسان اجتماعی دفاتر خدمات نوسازی مناطق 7 و8 در روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 با هدف شرح عملکرد دفاتر درحوزه اجتماعی سال 96 در معاونت نوسازی و توسعه محلی سازمان نوسازی برگزار شد.

در ابتدا، عناوینی از برنامه اقدامات دفاتر در حوزه اجتماعی و فرهنگی در سال 97 بازگو شد. در ادامه نیز کارشناسان مناطق 7 و 8 به ارائه گزارش از عملکرد ظرفیت سازی سال96 ، آسیب ها، موانع ،مشکلات محله و همچنین راهکارها و برنامه های مشترکی که در  بین مناطق  قابل اجرا می باشد پرداختند.

از جمله اقدامات دفاتر منطقه7 و 8 در سال 96 می توان به ارتقاءکیفیت ساخت و ساز ،ارتقاءکیفیت محیطی ، مدرسه سبز ،کوچه یار ،توانمندسازی بانوان و تاریخ شفاهی محله اشاره کرد.