04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

برنامه اقدامات دفاتر خدمات نوسازی در حوزه اجتماعی و فرهنگی تشریح شد

1396/12/7 202 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image
جلسات شورای کارشناسان اجتماعی دفاتر خدمات نوسازی با حضور جانشین معاونت نوسازی و مدیر اداره اجتماعی و نوسازی مردمی در حال برگزاری است.

جلسه شورای کارشناسان اجتماعی دفاتر خدمات نوسازی مناطق 9،10،13،17،18،19 با حضور جانشین معاونت و مدیر اداره اجتماعی و نوسازی مردمی با هدف تشریح عملکرد دفاتر در حوزه اجتماعی در سال 96 و آسیب شناسی عدم تحقق برخی برنامه های ظرفیت سازی، برگزار شد. 

در این جلسه  برنامه اقدامات دفاتر در حوزه اجتماعی و فرهنگی در سال 97 تشریح شد. در ادامه نیز از کارشناسان خواسته شد درخواست های خود را از معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه خود و همچنین سازمان بسیج مطرح کرده تا با جمع بندی درخواست ها، اقدام به انعقاد تفاهم نامه جهت همکاری هر چه بیشتر با این ارگان ها صورت پذیرد. 
شایان ذکر است برگزاری این جلسه با کارشناسان اجتماعی دفاتر خدمات نوسازی سایر مناطق نیز ادامه دارد.