04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

ارائه صورت وضعیت سهامداران تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران

1396/2/13 887 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image

صورت وضعیت سهامداران تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی تحویل اعضاء تعاونی شد.

پس از پیگیری برگزاری مجمع تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران و بازگشت عملکرد به روال قانونی و ایجاد اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی و در راستای تداوم شفافیت در بستر فعالیتهای تعاونی، صورت وضعیت سهامداران توزیع شد.

آخرین وضعیت تعداد سهام، سود و ... اعضاء تعاونی در صورت وضعیت های ارائه شده قابل مشاهده است. 


همکاران محترم ضمن مطالعه اوراق دریافتی می توانند پاسخ سوالات خود را از طریق امور رفاهی سازمان نوسازی و یا امور مالی تعاونی اعتبار کارکنان سازمان دریافت نمایند.