11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

معاون فنی و اجرایی سازمان از پروژه نواب در منطقه 11 بازدید کرد

1395/3/5 1198 معاونت فنی rating
image

محمد رضا کرمی معاون فنی سازمان به همراه معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 11 از پروژه نوسازان 22 واقع در بزرگراه نواب بازدید کرد.

معاون فنی سازمان گفت: پیرو درخواست منطقه در خصوص احداث کنار گذر بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال حد فاصل میدان 9 دی تا خیابان قزوین به همراه معاون فنی و عمرانی منطقه از محل پروژه بازدید بعمل آمد و مسائل مربوط به احداث کنار گذر مذکور بررسی و مقرر شد هماهنگی لازم جهت اخذ تاییدیه نقشه ها و تعیین تکلیف اراضی متعلق به سازمان صورت پذیرد.