04/23/2019 - سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

فراخوان دعوت به همکاری
مهلت ارسال (91/10/30)

راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی در بافتهای فرسوده شهر تهران حاصل تجارب اجرایی سازمان نوسازی شهر تهران از گذشته تاکنون می باشد؛ رویکرد اقدامات دفاتر خدمات نوسازی تمرکز بر راهکارهای اجتماعی و اقتصادی به عنوان پیش زمینه نوسازی و بهسازی کالبدی از یک سو و مشارکت جامعه محلی در کلیه برنامه ها و اقدامات مرتبط با توسعه شهری از سوی دیگر می باشد؛ هر چند این دفاتر دارای چارچوب فعالیتی یکسان خدماتی هستند که در شرح خدمات آنها از آن به دو حوزه بسترسازی و طراحی و نظارت تعبیر می شود، اما متناسب با نوع مسایل محلات فرسوده، موانع و همچنین ظرفیتهای موجود در این محلات، نوع و شیوه های اقدام این دفاتردارای تفاوت ماهوی با یکدیگر است که منجر به تولید راه حل های بدیع و تجربیاتی ارزنده در توسعه محلی گردیده است.

از این رو بدیهی است تحقق نوسازی مردمی از مسائل اساسی روند نوسازی بافت های فرسوده است. لذا سازمان نوسازی در نظر دارد با بهره گیری از توان مشاوران ذیصلاح نسبت به تعیین معیار های ارزیابی،شاخص های مربوط به آن و تدوین چارچوب و مکانیزم های ارزیابی، هدایت و راهبری دفاتر خدمات نوسازی و همجنین انجام این امر اقدام نماید.       

فرمت doc                          فرمت pdf

تعداد بازدید: 2222
rating