04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

مدیران اسبق سازمان نوسازی شهر تهران

تصویر مدیر نام و نام خانوادگی سال فعالیت
رضا الیجانی 76-77
علیرضا خروشی 77-81
سجاد اسماعیل زاده 81-82
حمید رضا رازقی 82-84
علیرضا عندلیب 84-87
فریدون درویش زاده 87-90
علیرضا جعفری 90-92
عبادالله فتح اللهی 92-96
سید رضا میر صادقی 96-97