09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

علی اصغر اسد پور زارع

حیدر جوانمرد

معاون فنی و مهندسی

ارتباط با معاونت

  • تلفن :
    88807912

     
  • ایمیل :
    javanmard-h@tehran.ir