07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

مهندس عبدالرضا گلپایگانی

رییس هیئت مدیره

............

 • تلفن : ...
 • نمابر : ...

.................

دکتر کاوه حاجی علی اکبری

عضو هیئت مدیره

............

 • تلفن : ...
 • نمابر : ...

.................

عبدالحمید امامی

عضو هیئت مدیره

............

 • تلفن : ...
 • نمابر : ...

.................

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

............

 • تلفن : ...
 • نمابر : ...

.................

دکتر سهیلا صادق زاده

عضو هیئت مدیره

............

 • تلفن : ...
 • نمابر : ...

.................

کیوان خلیجی

عضو علی البدل

............

 • تلفن : ...
 • نمابر : ...

.................

آیدین رزقی

دبیر هیئت مدیره

............

 • تلفن : ...
 • نمابر : ...

.................